Chủ Nhật, 17/01/2021

DANH BẠ - BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN LÂM NGHIỆP


Tên : N
Số di động : N
email : N
Chức danh : N
Đơn vị : N
1 2 3 ... 5 Show 1 - 25 of 109
STT
Họ & Đệm
email
Chức danh
Đơn vị
1
Nguyễn Thị Ngọc
Ánh
Chuyên viên
Phòng TCKT, VIÊN CHỨC,
2
Nguyễn Tuấn
Anh
Nhân viên
Dự án VFD, LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG,
3
Nguyễn Tuấn
Anh
Chuyên viên
Dự án VFD, LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG,
4
Dương Thị Ngọc
Bích
Chuyên viên
Phòng KHKT, VIÊN CHỨC,
5
Hoàng Thị Thanh
Bình
Chuyên viên
Dự án JICA2, LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG,
6
Phạm Quốc
Chiến
Chuyên viên
Tổ XDDA , VIÊN CHỨC,
7
Nguyễn Hoàng
Chung
Chuyên viên
Dự án JICA2, LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG,
8
Nguyễn Đình
Chương
Chuyên viên
Dự án VFD, LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG,
9
Phạm Viết
Công
Chuyên viên
Dự án JICA2, LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG,
10
Nguyễn Tiến
Dũng
Chuyên viên
Phòng QLTV&XDDA, LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG,
11
Trần Thị Mai
Dung
Chuyên viên
Phòng KHKT, LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG,
12
Phan Thị Phương
Dung
Chuyên viên
Dự án KFW8, VIÊN CHỨC,
13
Đinh Văn
Dũng
Chuyên viên
Phòng TCKT, VIÊN CHỨC,
14
Nguyễn Thị Kim
Dung
Phó trưởng phòng
Phòng TCKT, VIÊN CHỨC,
15
Hà Công
Dũng
Chuyên viên
Dự án JICA2, LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG,
16
Nguyễn Đình
Duy
Chuyên viên
Phòng KHKT, LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG,
17
Nguyễn Hữu
Đại
Nhân viên
Dự án JICA2, LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG,
18
Nguyễn Danh
Đàn
Trưởng phòng
Phòng QLTV&XDDA, VIÊN CHỨC,
19
Phạm Mạnh
Đông
Điều phối viên
Dự án FMCR, VIÊN CHỨC,
20
Nguyễn Công
Đức
Nhân viên
Dự án SNRM, LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG,
21
Đặng Sỹ
Đức
Chuyên viên
Phòng KHKT, LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG,
22
Mai Tống
Giang
Chuyên viên
Phòng KHKT, LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG,
23
Nguyễn Hồng
Giang
Chuyên viên
Phòng TCKT, LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG,
24
Nguyễn Trường
Giang
Trưởng phòng
Phòng TCHC, VIÊN CHỨC,
25
Phạm Văn
Giang
Nhân viên
Dự án KFW10, LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG,