Thứ ba, 09/03/2021

Tài liệu của một số hoạt động dự án SNRM - phần tiếp theo

Thứ hai, 25/01/2021 | 16:00 GMT+7

DALN

Tài liệu tiếng Việt:

1. Các Kế hoạch và Báo cáo chuyên đề: 
    Hợp phần 3 - Báo cáo đánh giá các hoạt động phát triển sinh kế.
2. Số tay và các tài liệu hướng dẫn:
    Hướng dẫn thực hiện quản lý hợp tác.

Tài liệu tiếng Anh:

1. Plans and thematic reports under Component: 
    Evaluation report of Environmental Friendly Livelihoods Options.

2. Guideline and manuals:
    Guideline on Collabrative Management Agreement.

3. Key achivements:
    (1) Case study on beekeeping in Dien Bien;
    (2) Case study on boundary planting in Lai Chau;
    (3) Case study on forest patrolling in Lai Chau;
    (4) Case study on improved cooking stoves in Dien Bien;
    (5) Case study on PFES use for forest management in Dien Bien;
    (6) Case study on watermelon farming in Lai Chau.

Tệp đính kèm:

1. Báo cáo đánh giá các hoạt động phát triển sinh kế.pdf

2. Guideline on Collaborative Management Agreement.pdf

3. Case study on beekeeping in Dien Bien.docx

4. Case study on boundary planting in Lai Chau.docx

5. Case study on forest patrolling in Lai Chau.docx

6. Case study on improved cooking stoves in Dien Bien.docx

7. Case study on PFES use for forest management in Dien Bien.docx

8. Case study on watermelon farming in Lai Chau.docx

9. Evaluation report of Environmental Friendly Livelihoods Options.pdf

10. Hướng dẫn thực hiện quản lý hợp tác.pdf

 Tags

Tin cũ hơn

Xem thêm