Thứ bảy, 06-06-2020

TÓM TẮT TUYÊN BỐ CHÍNH SÁCH BẢO TRỢ XÃ HỘI CỦA ADB (SPS) 2009

04/11/2013
Chính sách bảo trợ xã hội của ADB nhìn chung được hiểu là chính sách hoạt động với mục đích ngăn ngừa, giảm thiểu, hoặc giảm nhẹ tác độngmôi trường và xã hội
Chính sách bảo trợ xã hội của ADB nhìn chung được hiểu là chính sách hoạt động với mục đích ngăn ngừa, giảm thiểu, hoặc giảm nhẹ tác động môi trường và xã hội,trong đó bao gồm việc bảo vệ quyền của nhữngđối tượng có khả năng bị ảnh hưởng hoặc bị nghèohóa bởi quá trình phát triển. Khuôn khổ chính sách bảo trợ xã hội của ADB bao gồm ba chính sách: hoạt động về Môi trường, Dân tộc bản địa và Tái định cư bắt buộc.
 
Vấn đề về giới không phải là một phần của Chính sách bảo trợ xã hội (SPS) nhưng nhận được sự quan tâm cụ thể thông qua thực hiện các chính sách của ADB về Giới và Phát triển (1998).
 
Mục đích:
 
-        - Tránh các tác động xấu của các hoạt động dự án về môi trường và người bị ảnh hưởng ở những nơi có thể xẩy ra
-        - Ngăn ngừa hoặc giảm thiểu các tác động bất lợi từ các hoạt động của dự án lên môi trường và những người bị ảnh hưởng .
-        - Giúp các đối tượng tăng cường hệ thống bảo trợ và phát triển năng lực quản lý rủi ro môi trường và xã hội.       
 
Các chính sách bảo trợ xã hội liên quan đến một quá trình có cấu trúc của việc đánh giá tác động, lập kế hoạch và giảm thiểu để giải quyết những ảnh hưởng bất lợi của các hoạt độngtrong cả một chu kỳdự án. Các chính sách bảo trợ yêu cầu:
- Xác định và đánh giá các tác động ngay khi bắt đầu thực hiện dự án
- Phát triển và thực hiện các kế hoạch để tránh, giảm thiểu, giảm nhẹ hay đền bù cho các tác động bất lợi có thể xẩy ra
- Thông báo và tư vấn những người bị ảnh hưởng trong quá trình chuẩn bị và thực hiện
Trong khuôn khổ bài viết bày, chúng tôi không đề cập đến Chính sách Tái định cư bắt buộc.
Tóm tắt các chính sách bảo trợ xã hội của ADB:
 
· Các chính sách bảo trợ môi trường
· Chính sách Dân tộc bản địa
1. Chính sách bảo trợ môi trường
 
· Mục đích:
 
Đảm bảotính an toàn và ổn định về môi trường của dự án, và hỗ trợ lồng ghép các cân nhắc môi trường vào quá trình ra quyết định của Dự án.
 
· Các nguyên tắc
 
Bảng 1: Các nguyên tắc chính sách bảo trợ môi trường của ADB
 
Nguyên tắc chính sáchbảo trợ môi trườngcủa ADB
 
 1. Sử dụng quy trình sàng lọc để xác định mức độ và hình thức đánh giá môi trường thích hợp
 2. Tiến hành đánh giá môi trường để xác định các tác động và rủi ro trực tiếp, gián tiếp, luỹ tích bị mang lại đối với các nguồn lực vật chất, sinh học, kinh tế xã hội và các nguồn di sảnvăn hóa vật thể trong khu vực ảnh hưởng của dự án,
 3. Tìm hiểu các phương án khác nhau về địa điểm, thiết kế,công nghệ và các hợp phần dự án cũng như các tác động tiềm tàng của chúng đối với môi trường và xã hội .Chứng minh bằng tài liệu sự hợp lý của việc lựa chọn phương án cụ thể được đề xuất
 4. Tránh, giảm thiểu hoặc đền bù cho các tác động tiêu cực đồng thời tăng cườngcác tác động tích cực bằng các biện pháp lập kế hoạch và quản lý môi trường. Xây dựng một Kế hoạch quản lý môi trường (EMP) bao gồm các biện pháp giảm thiểu, các yêu cầu giám sát và báo cáo môi trường, các sắp xếp thể chế hoặc tổ chức có liên quan, các biện pháp phát triển và đào tạo năng lực, kế hoạch thực hiện, dự tính chi phí và các chỉ số đo lượng hiệu quả thực hiện
 5. Thực hiện tham vấn thiết thực đối với các đối tượng bị ảnh hưởng và tạo điều kiện cho họ tham gia bằng việc cung cấp thông tin, đảm bảo phụ nữ cũng được tham gia vào hoạt động tham vấn. Ngay từ đầu chuẩn bị dự án cần thu hút sự tham gia của các bên liên quan (đối tượng bị ảnh hưởng, các tổ chức phi chính phủ…) bảo đảm mối quan tâm của họ được xem xét bởi những người có thẩm quyền và tiếp tục lấy ý kiến của các bên liên quan trong suốt quá trình thực hiện dự án khi cần thiết để giải quyết các vấn đề liên quan đến đánh giá môi trường,
 6. Ban bố dự thảo Kế hoạch quản lý môi trường trước khi thẩm định dự án; Công khai đánh giá môi trường cuối cùng và các báo cáo cập nhật nếu có cho các đối tượng bị ảnh hưởng và các bên liên quan
 7. Thực hiện kế hoạch quản lý môi trường và giám sát hiệu quả của kế hoạch; Lập thành văn bản các kết quả giám sát bao gồm cả việc xây dựng và thực hiện các hoạt động khắc phục và công bố báo cáo giám sát.
 8. Không thực hiện các hoạt động ở những nơi là môi sinh quan trọng Ở những vùng là sinh cảnh tự nhiên, không được phép thực hiện các hoạt động chuyển đổi hay làm thoái hóa. Áp dụng cách tiếp cận thận trọng đối với việc sử dụng, phát triển và quản lý các tài nguyên thiên nhiên có thể phục hồi.
 9. Áp dụng các công nghệ và các thông lệ ngăn ngừa và kiểm soát ô nhiễm nhất quán với thực tiễn quốc tế tốt nhất đã được Quốc Tế cộng nhận. Áp dụng quy trình sản xuất sạch hơn và các thực tiễn đảm bảo hiệu quả sử dụng năng lượng tốt, Tránh, giảm thiểu hoặc kiểm soát mức độ hoặc khối lượng xả, thải các chất ô nhiễm bao gồm khí thải, rác, các chất độc hại thải ra từ quá trình sản xuất, vận chuyển hoặc bảo quản. Mua, sử dụng và quản lý thuốc bảo vệ thực vật theo cách tiếp cận quản lý sâu bệnh tổng hợp và giảm sự phụ thuộc vào các hóa chất trừ sâu tổng hợp
 10. Đảm bảo điều kiện lao động an toàn và lành mạnh cho người lao động ; tránh hoặc giảm các tác động xấu tới sức khỏe và sự an toàn của cộng đồng địa phương
 11. Bảo tồn các nguồn di sản văn hóa vật thể và tránh hủy hoại hoặc gây thiệt hại các nguồn tài nguyên đó
 
 
2. Chính sách của ADB về Dân tộc bản địa
 
· Mục đích:           
 
- Để thiết kế và thực hiện các dự án sao cho bản sắc, quyền con người, hệ thống sinh kế và sự độc đáo về văn hóa của người dân tộc bản địa theo cách định nghĩa của chính họ được tuyệt đối tôn trọng, để họ:
 
(i)         Được nhận những lợi ích kinh tế và xã hội phù hợp với văn hóa
(ii)       Không phải chịu những tác bất lợi do dự án gây ra, và
(iii)    Có thể tham gia tích cực vào các dự án có ảnh hưởng đến họ
 
Để phục vụ mục đích hoạt động, thuật ngữ dân tộc bản địa được dùng theo nghĩa chung để chỉ một nhóm văn hóa, xã hội độc đáo, dễ bị tổn thương sở hữu những đặc điểm như sau theo những mức độ khác nhau:
- Tự coi mình là thành viên của một nhóm văn hóa bản địa khác biệt và bản sắc này được các nhóm khác công nhận;
- Cùng sống ở một địa bàn riêng biệt hoặc lãnh địa do tổ tiên để lại nằm trong vùng dự án và gắn với nguồn tài
nguyên trong sinh cảnh và lãnh địa đó;
- Có các thể chế văn hóa, kinh tế, xã hội hay chính trị theo luật tục khác với các luật tục của xã hội và văn hóa của số đông vượt trội; và
-  Ngôn ngữ riêng biệt, thường khác với ngôn ngữ chính thức của quốc gia hay vùng đó
Vì vậy, ở Việt Nam, Dân tộc bản địa bao gồm cả người dân tộc thiểu số.
 
·       Nguyên tắc:
 
Bảng 2: Nguyên tắc của chính sách bảo trợ dân tộc bản địa của ADB
 
Nguyên tắc chính sáchbảo trợ dân tộc bản địacủa ADB
   
 1. Sàng lọc để xác định sự hiện diện của người dân tộc bản địa và dự án có khả năng gây tác động đến sinh kế của người dân tộc bản địa hay không? 
 2. Thực hiện đánh giá tác động xã hội có yếu tố về giới và phù hợp về mặt văn hoặc xác định các lợi ích về xã hội và kinh tế đối với người dân tộc bản địa và xây dựng các biện pháp ngăn ngừa,giảm thiểu các tác động tiêu cực đối với dân tộc bản địa,     
 3. Thực hiện tham vấn thiết thực với người dân tộc bản địa bị ảnh hưởng liên quan đến các hoạt động của dự án. Chuẩn bị thực hiện các kế hoạch tăng cường năng lực thích hợp về văn hóa và và hòa nhập về giới, 
 4. Đảm bảo có sự chấp thuận của các cộng đồng dân tộc bản địa đối với các hoạt động dự án sau đây (i) phát triển thương mại nguồn tài nguyên văn hóa và kiến thức của người dân tộc bản địa; (ii) di dời khỏi nơi sinh sống từ trước đến nay hoặc theo tập quán; (iii) phát triển thương mại các nguồn tài nguyên thiên nhiên trong phạm vi vùng đất sử dụng theo tập quán, có thể tác động đến sinh kế hoặc các mục đích văn hóa, nghi thức hoặc tâm linh vốn là đặc điểm bản sắc của cộng đồng người dân tộc bản địa. 
 5. Trong chừng mực tối đa có thể, ngăn ngừa việc hạn chế tiếp cận hoặc bắt buộc di dời khỏi các khu bảo tồn và tài nguyên thiên nhiên
 6. Xây dựng một Kế hoạch dân tộc bản địa (IPP) bao gồm một khung tham vấn với các cộng đồng dân tộc bản địa bị ảnh hưởng, các biện pháp đảm bảo cho dân tộc bản địa nhận được lợi ích phù hợp và xác định biện pháp ngăn ngừa hoặc giảm thiểu mọi tác động tiêu cực của dự án
 7. Công khai kế hoạch dân tộc bản địa cho người dân tộc bản địa bị ảnh hưởng     
 8. Chuẩn bị một kế hoạch hành động để công nhận hợp pháp các quyền theo luật tục về đất đai và lảnh thổ do tổ tiên để lại khi chưa có dự án  
 9. Giám sát thực hiện kế hoạch dân tộc bản đia sử dụng phương pháp có sự tham gia khi cần thiết và công khai các báo cáo giám sát.

Các tin cũ hơn

Các tin mới hơn

Thông báo

thiết bị công nghiệp hiệu chuẩn thiết bị đo lường bọc cao su rulo sua may cnc

Tin đấu thầu

Link liên kết

Thông tin thời tiết
Tỷ giá ngoại tệ
Lịch phát sóng
ATM
may loc be ca thiet ke thi cong ho ca koi dep Chép Koi zone, hồ cá Koi, phụ kiện đồ chơi cá Koi, Hồ cá xi măng, hồ ngoài trời Máy tạo oxy, máy bơm oxy bể cá, máy sục khí bể cá, máy sục khí hồ cá Koi, máy sục khí ao cá Máy lọc bể cá cảnh, máy lọc hồ cá Máy bơm nước hồ cá Bơm hồ cá Koi, bơm hồ xi măng, bơm bể tiểu cảnh, bơm lên non bộ, bơm thác nước Thuốc trị bệnh, thuốc tăng cường sức khỏe cá cảnh, vitamin cho cá, thuốc cá rồng, thuốc cá la hán Test nước, chế phẩm xử lý nước, diệt rêu tảo, diệt ốc, chế phẩm cho bể nước mặn Thức ăn cá cảnh, thức ăn khô, thức ăn đông lạnh, thức ăn cá rồng, thức ăn cá la hán, thức ăn cá đĩa, thức ăn cá Cichlids Đèn bể cá, đèn hồ cá, đèn UV Bể cá cảnh, bể cá văn phòng, bể cá mini, bể thủy tinh tròn cá koi, ca koi nhat ban, ca koi viet Máy lạnh, Quạt mát, Skimmer, Máy cho cá ăn tự động Trang trí bể cá Chuyên thiết bị bể cá cảnh, thiết bị máy móc vật liệu lọc hồ Koi, phụ kiện bể cá uy tín Cung cấp các loại thiết bị vật liệu lọc hồ cá koi, Hải Tùng thi công lắp đặt lọc hồ cá koi đạt chuẩn Thiết bị hồ Koi Máy bơm Hồ Koi Máy sủi Hồ Koi Vật Liệu Lọc Hồ Koi Đèn UV (Diệt Khuẩn, Rêu, Tảo) Đèn Hồ Cá, Đèn Tiểu Cảnh Hút Mặt Hồ Koi Thùng Lọc Hồ Koi Hút Đáy Hồ Koi Thiết bị Vệ Sinh Hồ Koi Vợt Lùa, Bắt Cá Koi Máy Cho cá Ăn Tự Động Phụ Kiện Sủi Hồ Koi Thức ăn cho cá koi Kiểm Tra Nước Hồ Koi Thuốc Cho Cá Koi Vi Sinh Hồ Koi Thức ăn cho các loại cá cảnh THỨC ĂN CÁ KOI THỨC ĂN CÁ ĐĨA THỨC ĂN CÁ VÀNG, CÁ CHÉP THỨC ĂN CÁ RỒNG THỨC ĂN CÁ CẢNH KHÁC thuốc chữa bệnh cá koi, thuốc chữa bệnh cá rồng, thuốc chữa bệnh cho cá cảnh thuốc chữa bệnh cá koi, thuốc chữa bệnh cá rồng, thuốc chữa bệnh cho cá cảnh