Thứ ba, 19-03-2019

Đảng ủy Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2017

27/07/2017
Chiều ngày 25/7, Đảng ủy Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017. Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Đảng ủy Ban cùng toàn thể cán bộ Đảng viên thuộc các Chi bộ trong Đảng bộ Ban, đồng chí Vũ Xuân Thôn - Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp chủ trì hội nghị.

 

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Nguyễn Văn Sơn - Phó Bí thư Đảng ủy Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp trình bày báo cáo tóm tắt sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ. Báo cáo nêu bật tầm quan trọng của công tác chính trị, tư tưởng, công tác tổ chức, cán bộ, xây dựng tổ chức Đảng, đảng viên, công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật Đảng gắn với lãnh đạo tổ chức thực hiện, hoàn thành nhiệm vụ chính trị và công tác chuyên môn của Ban.

 

 

 

 

Trong 6 tháng đầu năm 2017, được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), sự phấn đấu của các Chi bộ, Ban Chấp hành Đảng ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo động viên toàn thể cán bộ đảng viên khắc phục khó khăn thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Đến nay, hầu hết các chỉ tiêu khối lượng đã và đang được triển khai đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức tiến độ theo kế hoạch đề ra. Ban đang khẩn trương tiến hành xây dựng 08 dự án mới, trong đó có 04 dự án dự kiến khởi công trong năm 2017 và bốn (04) dự án tiềm năng đang được chuẩn bị.

 

Thực hiện Kế hoạch số 28-KH/ĐUB ngày 12/12/2016 và Kế hoạch số 37-KH/ĐUB ngày 31/3/2017 của Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về quán triệt, học tập và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Khóa XII. Ngày 29/12/2016, Đảng ủy Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4, Khóa XII, tổ chức triển khai, quán triệt và sinh hoạt chuyên đề học tập Nghị quyết số 04-NQ/ĐUK ngày 25/01/2017 về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của đảng bộ các cơ quan nhà nước; Nghị quyết số 05-NQ/ĐUK ngày 25/01/2017 về đổi mới công tác tư tưởng nhằm đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Nghị quyết số 06-NQ/ĐUK ngày 25/01/2017 về tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong tình hình hiện nay, nhằm nắm vững mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết để triển khai xây dựng chương trình hành động và tổ chức thực hiện sát đúng, có hiệu quả, từ đó từng cấp uỷ, đảng viên nhận thức sâu sắc trách nhiệm của mình và tự giác, gương mẫu thực hiện theo tinh thần Nghị quyết.

 

Tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức về yêu cầu phải thường xuyên và tự giác trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tiếp tục thực hiện chuyên đề năm 2016 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, phong cách gương mẫu, nói đi đôi với làm”; thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). 

 

Về công tác tổ chức, cán bộ, xây dựng tổ chức Đảng, đảng viên, ngày 29/12/2016, Đảng bộ Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4, Khóa XII của Đảng về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ (sau đây gọi tắt là Nghị quyết Trung ương 4) nghiêm túc để cán bộ, đảng viên nhận  thức sâu sắc về tình hình, nguyên nhân, nhận diện những biểu hiện suy thoái và "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ. Nhằm cho cán bộ, đảng viên nắm vững mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết Trung ương 4 để triển khai xây dựng chương trình hành động và tổ chức thực hiện sát đúng, có hiệu quả. Từ đó, cấp uỷ, tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc trách nhiệm của mình và tự giác, gương mẫu thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Khóa XII. Tổ chức cho đảng viên viết bài thu hoạch cá nhân, đã nộp về Đảng ủy Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp trực tiếp 60 bài.

 

Công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên và bảo vệ nội bộ chính trị, để hoàn thành  nhiệm vụ chính trị được giao, từ đầu năm đến nay, cấp ủy đã chủ động, tích cực tham mưu cho tập thể Lãnh đạo và Đảng ủy Ban chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác tổ chức cán bộ, chính sách cán bộ; tổ chức đảng, đảng viên và công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Ban đã tổ chức tham mưu cho Đảng ủy theo dõi, tổng hợp, xây dựng báo cáo tình hình và kết quả công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng đạo đức lối sống; đề xuất những giải pháp nhằm tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng. Triển khai thực hiện Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định 108 của Chính phủ. Triển khai công tác quy hoạch cán bộ và công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 và quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025: Chức dang Bí thư Đảng ủy 03 đồng chí, Chức dang Phó bí thư Đảng ủy 03 đồng và Chức dang Đảng ủy viên 08 đồng chí. Xây dựng phương án đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp tinh gọn, hiệu lực và hiệu quả báo cáo Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Lãnh đạo thực hiện quy trình bổ nhiệm theo đúng quy định và ra Nghị quyết đồng ý trình Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn về nhân sự để cử Phó trưởng Ban và một số vị trí Giám đốc các dự án mới chuẩn bị triển khai theo quy định. Thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy, Lãnh đạo Ban đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ tiếp tục tổ chức, sắp xếp kiện toàn nhân sự tại các phòng nghiệp vụ. Tạo điều kiện cho Ban và các phòng nghiệp vụ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “Đảng là gồm các Đảng viên mà tổ chức nên. Mọi công việc đều do Đảng viên làm. Mọi Nghị quyết Đảng đều do Đảng viên chấp hành. Mọi chính sách của Đảng đều do Đảng viên mà thấu đến quần chúng. Mọi khẩu hiệu, mọi kế hoạch của Đảng đều do Đảng viên cố gắng thực hiện. Vì vậy, Đảng cần phải làm cho thành phần Đảng viên trong sạch, phải bồi dưỡng và hấp thụ vào Đảng những người tốt trong giai cấp lao động”. Thực hiện Kế hoạch số 21-KH/ĐU ngày 01/11/2016 của Đảng ủy Bộ về thực hiên Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK ngày 19/8/2016 của Đảng ủy Khối về “Nâng cao chất lượng chi bộ trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương”. Với sự nỗ lực phấn đấu, trong thời gian qua, toàn Đảng bộ Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp đã kết nạp thêm được 02 Đảng viên mới, cử 02 quần chúng ưu tú đi học lớp nhận thức về Đảng, công nhận đảng viên chính thức cho 01 đồng chí. Công tác đào tạo lý luận chính trị cũng được chú trọng với 02 đồng chí đã hoàn thành lớp cao cấp chính trị và tiếp tục cử 01 đồng chí học lớp cao cấp chính trị. Tỷ lệ Đảng viên tham dự sinh hoạt chi bộ thường kỳ đạt 95%, chất lượng sinh hoạt chi bộ được đổi mới trên cơ sở kết hợp ba hình thức sinh hoạt: chính trị, học tập và chuyên đề. Riêng sinh hoạt chuyên đề được 04 buổi, với nội dung về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và Nghị quyết số 04; 05 và 06-NQ/ĐUK ngày 25.01.2017 của Đảng ủy Khối.

- Trong thời gian từ ngày 15 đến 17 tháng 6 năm 2017, Đảng ủy Ban đã cử 04 đồng chí Bí thư chi bộ tham gia lớp tập huấn nghiệp vụ đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2017–2020, đồng thời ban hành kế hoạch chỉ đạo chi bộ trực thuộc tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2017–2020 theo đúng tinh thần Văn bản số 39-KH/ĐU và số 40-KH/ĐU của Đảng ủy Bộ. Chuyển sinh hoạt đảng về địa phương đối với 01 đồng chí đã nghỉ hưu và 02 đồng chí chuyển công tác sang đơn vị khác.

- Công tác Bảo vệ chính trị nội bộ được Đảng bộ thường xuyên quan tâm thực hiện, đặc biệt chú trọng đến công tác quản lý đảng viên; thực hiện nghiêm túc công tác quản lý Hồ sơ đảng viên; nắm tình hình, phân tích, tổng hợp các vấn đề liên quan đến công tác bảo vệ chính trị nội bộ theo Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 18/08/2014 của Bộ Chính trị, Hướng dẫn 29-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay và Nghị quyết Trung ương 4, Khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ.  

 

Vinh dự và tự hào, Đảng bộ Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp, được ủy nhiệm của Đảng ủy khối các cơ quan trung ương, tổ chức trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Xuân Tuyển, và trao bằng khen cho một số Đảng viên xuất sắc.

 

Trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyên Xuân Tuyển

 

 

 

 

và Giấy khen cho một số tập thể cá nhân

 

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng đã có nhiều ý kiến chất lượng, hiệu quả, tập trung vào đóng góp cho báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ Ban. Theo đó, 6 tháng cuối năm 2017, hội nghị thống nhất các nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện bao gồm: Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các Chi bộ thuộc Đảng bộ Ban động viên toàn thể cán bộ viên chức đảng viên quyết tâm hoàn thành 100% các chỉ tiêu chính kế hoạch năm 2017.

 

BBT


Các tin cũ hơn

Các tin mới hơn

thiết bị công nghiệp hiệu chuẩn thiết bị đo lường bọc cao su rulo sua may cnc

Link liên kết

Thông tin thời tiết
Tỷ giá ngoại tệ
Lịch phát sóng
ATM
may loc be ca thiet ke thi cong ho ca koi dep Chép Koi zone, hồ cá Koi, phụ kiện đồ chơi cá Koi, Hồ cá xi măng, hồ ngoài trời Máy tạo oxy, máy bơm oxy bể cá, máy sục khí bể cá, máy sục khí hồ cá Koi, máy sục khí ao cá Máy lọc bể cá cảnh, máy lọc hồ cá Máy bơm nước hồ cá Bơm hồ cá Koi, bơm hồ xi măng, bơm bể tiểu cảnh, bơm lên non bộ, bơm thác nước Thuốc trị bệnh, thuốc tăng cường sức khỏe cá cảnh, vitamin cho cá, thuốc cá rồng, thuốc cá la hán Test nước, chế phẩm xử lý nước, diệt rêu tảo, diệt ốc, chế phẩm cho bể nước mặn Thức ăn cá cảnh, thức ăn khô, thức ăn đông lạnh, thức ăn cá rồng, thức ăn cá la hán, thức ăn cá đĩa, thức ăn cá Cichlids Đèn bể cá, đèn hồ cá, đèn UV Bể cá cảnh, bể cá văn phòng, bể cá mini, bể thủy tinh tròn cá koi, ca koi nhat ban, ca koi viet Máy lạnh, Quạt mát, Skimmer, Máy cho cá ăn tự động Trang trí bể cá Chuyên thiết bị bể cá cảnh, thiết bị máy móc vật liệu lọc hồ Koi, phụ kiện bể cá uy tín Cung cấp các loại thiết bị vật liệu lọc hồ cá koi, Hải Tùng thi công lắp đặt lọc hồ cá koi đạt chuẩn Thiết bị hồ Koi Máy bơm Hồ Koi Máy sủi Hồ Koi Vật Liệu Lọc Hồ Koi Đèn UV (Diệt Khuẩn, Rêu, Tảo) Đèn Hồ Cá, Đèn Tiểu Cảnh Hút Mặt Hồ Koi Thùng Lọc Hồ Koi Hút Đáy Hồ Koi Thiết bị Vệ Sinh Hồ Koi Vợt Lùa, Bắt Cá Koi Máy Cho cá Ăn Tự Động Phụ Kiện Sủi Hồ Koi Thức ăn cho cá koi Kiểm Tra Nước Hồ Koi Thuốc Cho Cá Koi Vi Sinh Hồ Koi Thức ăn cho các loại cá cảnh THỨC ĂN CÁ KOI THỨC ĂN CÁ ĐĨA THỨC ĂN CÁ VÀNG, CÁ CHÉP THỨC ĂN CÁ RỒNG THỨC ĂN CÁ CẢNH KHÁC thuốc chữa bệnh cá koi, thuốc chữa bệnh cá rồng, thuốc chữa bệnh cho cá cảnh thuốc chữa bệnh cá koi, thuốc chữa bệnh cá rồng, thuốc chữa bệnh cho cá cảnh