Chủ Nhật, 21/07/2024

* CHÀO MỪNG NGÀY LÂM NGHIỆP VIỆT NAM 28/11  

* CÙNG HÀNH ĐỘNG ĐỂ PHÁT TRIỂN GIÁ TRỊ ĐA DỤNG CỦA RỪNG  

* CHUNG TAY PHÁT TRIỂN RỪNG VÌ MỘT VIỆT NAM XANH HƠN  

* CHÀO MỪNG NGÀY LÂM NGHIỆP VIỆT NAM 28/11  

* CÙNG HÀNH ĐỘNG ĐỂ PHÁT TRIỂN GIÁ TRỊ ĐA DỤNG CỦA RỪNG  

* CHUNG TAY PHÁT TRIỂN RỪNG VÌ MỘT VIỆT NAM XANH HƠN  

 

Phòng Kế hoạch-Kỹ thuật

Thứ tư, 30/10/2013 | 00:00 GMT+7

DALN Phòng Kế hoạch, Kỹ thuật thực hiện chức năng tham mưu, giúp Trưởng ban quản lý công tác kế hoạch và kỹ thuật. Phòng có nhiệm vụ chính sau:   

 
 
Phòng Kế hoạch, Kỹ thuật thực hiện chức năng tham mưu, giúp Trưởng ban quản lý công tác kế hoạch và kỹ thuật. Phòng có nhiệm vụ chính sau:
 
3.1. Công tác kế hoạch:
a) Chủ trì tổng hợp kế hoạch hoạt động, kế hoạch vốn, kế hoạch giám sát đánh giá theo tháng, quý, năm của các dự án để làm cơ sở Ban báo cáo Bộ. Soạn thảo văn bản đểTrưởng banthông báo và điều chỉnh kế hoạch chi tiết cho các dự án trên cơ sở kế hoạch tổng hợp đã được phê duyệt;
b) Theo dõi, kiểm tra, giám sát và đề xuất các phương án xử lý trong việc thực hiện các kế hoạch của các dự án đã được phê duyệt;
c) Theo dõi, đôn đốc và tổng hợp báo cáo tình hình hoạt động các dự án để Ban trình Bộ và các cơ quan có liên quan theo định kỳ hoặc đột xuất;
d) Đề xuất, tham mưu giải quyết các nội dung, vướng mắc của các dự án với Bộ và các cơ quan có liên quan;
đ) Tham mưu, đề xuất trong công tác quản lý, cập nhật và xử lý các thông tin từ các Nhà tài trợ của các dự án;
e) Phối hợp với các dự án trong công tác kiểm tra, giám sát và đánh giá việc thực hiện kế hoạch đào tạo, tập huấn;
g) Chủ trì, phối hợp thẩm định:hồ sơ mời thầu;kết quả sơ tuyển nhà thầu,danh sách các nhà thầu tham gia đấu thầu, danh sách nhà thầu đạt yêu cầu về mặt kỹ thuật; danh sách xếp hạng nhà thầu; kết quả chỉ định thầu đối với các trường hợp quy định tại điểm a và đ khoản 1 Điều 20 của Luật Đấu thầu; kết quả lựa chọn cho nhà thầu theo quy định và theo phân cấp của Bộ; thiết kế kỹ thuật, tổng dự toán, dự toán các hạng mục của các chương trình, dự án.
 
3.2. Công tác kỹ thuật: Phối hợp với các dự án xây dựng quy trình kỹ thuật, điều chỉnh định mức kinh tế, kỹ thuật và tổng hợp báo cáo Ban trình Bộ phê duyệt và hướng dẫn thực hiện.
 
3.3. Công tác đánh giá, giám sát và tổng hợp, báo cáo:
a) Giám sát, đánh giá và kiểm tra việc thực hiện kế hoạch, các quy trình, quy phạm về định mức kinh tế - kỹ thuật và đề xuất Trưởng ban hướng xử lý;
b) Tham mưu, đề xuất việc kiểm tra, giám sát công tác đấu thầu theo phân cấp của Bộ và củaTrưởng bancho các dự án;
c) Phối hợp với các Phòng chuyên môn, nghiệp vụ kiểm tra, đánh giá việc thực hiện kế hoạch và xây dựng dự toán cho hoạt động này trình Trưởng ban phê duyệt;
d) Phối hợp với các Phòng chuyên môn, nghiệp vụ trong công tác chuẩn bị các chương trình, dự án mới;
đ) Tổng hợp báo cáo tháng, quý, năm và đột xuất về tình hình thực hiện kế hoạch của các dự án trình Ban để báo cáo Bộ và các cơ quan chức năng theo quy định.
 
3.4. Thực hiện các nhiệm vụ khác doTrưởng ban giao.

 Tags

Tin cũ hơn

Xem thêm
Developed By @ GalaxyCloud.vn