Thứ tư, 27/09/2023

* KHCT PB GD PL và TT, tiếp thị ch.sách tác động lớn XH của Bộ NN-PTNT 2023  

* KHHĐ Bộ NN-PTNT triển khai NQ 14/NQ-CP  

* Quy định liên quan bỏ Sổ HK, Tạm trú giấy  

* NĐ 24/2023/NĐ-CP quy định lương cơ sở đối với CB, CC, VC và LLVT  

* TT 23/2023/TT-BTC hao mòn, khấu hao TSCĐ  

* NĐ 29/2023/NĐ-CP về tinh giản biên chế  

Action plan of the Ministry of Agriculture and Rural Development to implement Resolution No. 14/NQ-CP of the Government

2023-04-03 14:42:43

On 28th February 2023, Deputy Minister of the Ministry of Agriculture and Rural Development – Mr Nguyen Hoang Hiep signed Decision No. 717/QD-BNN-KH approving the Action Plan of the Ministry of Agriculture and Rural Development to implement Government's Resolution No. 14/ NQ-CP promulgating the Government's action plan to carry out Resolution No. 30-NQ/TW dated November 23, 2022 of the Politburo on socio-economic development and assurance of national defense and security in the Red River Delta to 2030, with a vision to 2045

The plan for legal dissemination and education, communication and marketing of policies with great social impact of the Ministry of Agriculture and Rural Development in 2023

2023-04-03 14:36:04

On 27th February 2023, Deputy Minister of the Ministry of Agriculture and Rural Development – Mr Nguyen Hoang Hiep signed Decision No. 697/QD-BNN-PC promulgating a work plan for legal dissemination and education, communication and marketing of policies with great social impact of the Ministry of Agriculture and Rural Development in 2023

Developed By @ GalaxyCloud.vn