Thứ hai, 30/01/2023

* Hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó bạo lực trên cơ sở giới năm 2022  

* Hưởng ứng Ngày quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ 25/11/2022  

* Chủ động phòng ngừa và ứng phó với bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em  

 


CƠ CẤU TỔ CHỨC


LÃNH ĐẠO BAN - Phòng KHKT - Phòng TCHC - Phòng TCKT - Phòng QLTV&XDDA - Dự án SNRM - Dự án JICA2 - Dự án KFW8 - Dự án FMCR
Developed By @ GalaxyCloud.vn