Thứ sáu, 01/03/2024

* CHÀO MỪNG NGÀY LÂM NGHIỆP VIỆT NAM 28/11  

* CÙNG HÀNH ĐỘNG ĐỂ PHÁT TRIỂN GIÁ TRỊ ĐA DỤNG CỦA RỪNG  

* CHUNG TAY PHÁT TRIỂN RỪNG VÌ MỘT VIỆT NAM XANH HƠN  

* CHÀO MỪNG NGÀY LÂM NGHIỆP VIỆT NAM 28/11  

* CÙNG HÀNH ĐỘNG ĐỂ PHÁT TRIỂN GIÁ TRỊ ĐA DỤNG CỦA RỪNG  

* CHUNG TAY PHÁT TRIỂN RỪNG VÌ MỘT VIỆT NAM XANH HƠN  

 

Lịch họp Đảng ủy, giao ban và cộng tác viên Website thường kỳ năm 2012 của Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp

Thứ hai, 23/12/2013 | 00:00 GMT+7

DALN    

BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

BAN  QUẢN LÝ

CÁC DỰ ÁN LÂM NGHIỆP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số:        11     /TB-DALN-TCHC

        Hà Nội, ngày  04 tháng 01 năm 2012

THÔNG BÁO
 
Lịch họp Đảng ủy, giao ban và cộng tác viên Website  
 
thường kỳ năm 2012 của Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp.
 
─────────────────
 
 
 
Kính gửi:
 
-         Các đồng chí Lãnh đạo Ban
 
-         Giám đốc các dự án /Trưởng, Phó phòng nghiệp vụ
 
                                                               
 
Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp thông báo lịch họp Đảng ủy, giao ban và cộng tác viên thường kỳ năm 2012 như sau:
 
1- Nội dung họp:Kiểm điểm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng trước, triển khai kế hoạch tháng sau và một số công tác khác (nếu có)
 
2- Thành phần:
 
-         Họp Đảng ủy: Mời các đồng chí trong BCH Đảng ủy; Chủ trì: Bí thư Đảng ủy hoặc người được Bí thư ủy quyền
-         Họp giao ban: Mời lãnh đạo Ban, Trưởng và Phó phòng nghiệp vụ, Giám đốc các Dự án; Chủ trì: Lãnh đạo Ban
-         Họp cộng tác viên: Mời Phòng Tư vấn & XDCTrDA và cộng tác viên; Chủ trì Trưởng ban biên tập Webesite hoặc người được Trưởng ban ủy quyền
 
3- Địa điểm:Tại phòng họp của Ban
 
4- Thời gian quy định như sau: Sáng từ 8 giờ 30; Chiều từ 14 giờ 00;
 

TT

Thứ/ngày

Tháng

Nội dung

1

Thứ ba

ngày 31

01

Sáng họp Đảng ủy;

Chiều họp giao ban và cộng tác viên Website

2

Thứ ba

ngày 28

02

Sáng họp Đảng ủy

Chiều họp giao ban

3

Thứ sáu ngày 30

3

Sáng họp Đảng ủy;

Chiều họp giao ban và cộng tác viên Website

4

Thứ sáu ngày 27

 

4

Sáng họp Đảng ủy

Chiều họp giao ban

TT

Thứ/ngày

Tháng

Nội dung

5

Thứ năm

Ngày 31

5

Sáng họp Đảng ủy

Chiều họp giao ban

6

Thứ sáu

Ngày 29

6

Sáng họp Đảng ủy;

Chiều họp giao ban và cộng tác viên Website

7

Thứ ba

Ngày 31

7

Sáng họp Đảng ủy

Chiều họp giao ban

8

Thứ sáu

Ngày 31

8

Sáng họp Đảng ủy

Chiều họp giao ban

9

Thứ sáu

Ngày 28

9

Sáng họp Đảng ủy;

Chiều họp giao ban và cộng tác viên Website

10

Thứ tư

Ngày 31

10

Sáng họp Đảng ủy

Chiều họp giao ban

11

Thứ sáu

Ngày 30

11

Sáng họp Đảng ủy

Chiều họp giao ban

12

Thứ hai

Ngày 31

12

Sáng họp Đảng ủy;

Chiều họp giao ban và cộng tác viên Website

 
5- Trách nhiệm thực hiện:
 
- Phòng Tổ chức, Hành chính chuẩn bị, bố trí phòng họp, tổng hợp và trình Lãnh đạo ban thông báo kết luận các cuộc họp giao ban
 
- Phòng Tư vấn và Xây dựng chương trình dự án chuẩn bị nội dung cho các cuộc họp cộng tác viên Website và trình Lãnh đạo ban thông báo kết luận các cuộc họp cộng tác viên website
 
- BCH Đảng ủy chuẩn bị nội dung các cuộc họp của Đảng ủy
 
Đảng ủy, Lãnh đạo Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp thống nhất từ nay không phát hành giấy mời họp mà thay vào đó là đăng tải trên trang Website của Ban để mọi người biết (nếu có thay đổi Phòng TCHC sẽ thông báo sau). Giao Phòng Tư vấn và Xây dựng chương trình dự án phối hợp với Phòng Tổ chức, Hành chính cập nhật thường xuyên các thay đổi và thông báo kịp thời
 
Đề nghị các đồng chí trong BCH Đảng ủy, Lãnh đạo Ban, Giám đốc các dự án/Trưởng/Phó các phòng nghiệp vụ bố trí thời gian dự họp đầy đủ, đúng giờ./.
 
TRƯỞNG BAN
 (đã ký)
 
Đinh Đức Thuận

 

 Tags

Tin cũ hơn

Xem thêm
Developed By @ GalaxyCloud.vn