Chủ Nhật, 03/03/2024

* CHÀO MỪNG NGÀY LÂM NGHIỆP VIỆT NAM 28/11  

* CÙNG HÀNH ĐỘNG ĐỂ PHÁT TRIỂN GIÁ TRỊ ĐA DỤNG CỦA RỪNG  

* CHUNG TAY PHÁT TRIỂN RỪNG VÌ MỘT VIỆT NAM XANH HƠN  

* CHÀO MỪNG NGÀY LÂM NGHIỆP VIỆT NAM 28/11  

* CÙNG HÀNH ĐỘNG ĐỂ PHÁT TRIỂN GIÁ TRỊ ĐA DỤNG CỦA RỪNG  

* CHUNG TAY PHÁT TRIỂN RỪNG VÌ MỘT VIỆT NAM XANH HƠN  

 

Thông tư số 16/2023/TT-BNV ngày 15 tháng 11 năm 2023 của Bộ Nội vụ quy định định mức kinh tế - kỹ thuật chỉnh lý tài liệu nền giấy

2023-11-16 11:00:55

Thông từ này quy định định mức kinh tế - kỹ thuật chỉnh lý tài liệu nền giấy bao gồm quy trình; định mức lao động; định mức máy móc thiết bị; định mức công cụ dụng cụ; định mức vật tư văn phòng phẩm; định mức tiêu hao năng lượng phục vụ chỉnh lý tài liệu. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2024.

Thông tư 66/2023/TT-BTC bãi bỏ Thông tư số 219/2009/TT-BTC ngày 19 tháng 11 năm 2009 và Thông tư số 192/2011/TT-BTC ngày 26 tháng 12 năm 2011 của Bộ Tài chính

2023-11-06 12:11:05

Thông tư 66//2023/TT-BTC bãi bỏ Thông tư số 219/2009/TT-BTC ngày 19 tháng 11 năm 2009 của Bộ Tài chính Quy định một số định mức chi tiêu áp dụng cho các dự án/chương trình sử dụng nguồn vốn Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và Thông tư số 192/2011/TT-BTC ngày 26 tháng 12 năm 2011 của Bộ Tài chính sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 219/2009/TT-BTC ngày 19 tháng 11 năm 2009

Nghị định số 72/2023/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô

2023-10-17 11:13:44

Ngày 26/09/2023, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái thay mặt Chính phủ đã ký ban hành Nghị định số 72/2023/NĐ-CP của Chính phủ Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô. 1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 11 năm 2023. 2. Nghị định này thay thế Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô.

Bãi bỏ một số Thông tư quy định về tuyển dụng CCVC, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập

2023-08-14 11:02:34

Ngày 08/8/2023, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ký ban hành Thông tư số 12/2023/TT-BNV "Bãi bỏ một số Thông tư do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập" Thông tư này có Hiệu lực kể từ ngày 01/10/2023

Thông tư 50/2023/TT-BTC hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở

2023-07-18 16:49:05

Ngày 17/7/2023, thay mặt Bộ trưởng Bộ Tài Chính, Thứ trưởng Võ Thành Hưng đã ký ban hành Thông tư số 50/2023/TT-BTC hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở theo Nghị định số 24/2023/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2023 của Chính phủ và điều chỉnh trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Nghị định số 42/2023/NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ.

Luật đấu thầu số 22/2023/QH15

2023-07-18 16:42:51

Ngày 23/06/2023, sau khi được Quốc Hội thông qua, Chủ tịch Vương Đình Huệ đã ký ban hành Luật đấu thầu số 22/2023/QH15. Luật này có hiệu lực từ ngày 01/01/2024

Nghị định 24/2023/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

2023-05-17 10:42:10

Ngày 14 tháng 5 năm 2023, Chính phủ ban hành Nghị định 24/2023/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2023. Nghị định số 38/2019/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang hết hiệu lực kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.

Thông tư số 23/2023/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định

2023-05-17 09:42:18

Ngày 25 tháng 4 nám 2023, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 23/2023/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Thông tư này thay thế Thông tư 45/2018/TT-BTC ban hành ngày 07 tháng 5 năm 2018.

Quy định chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước

2014-12-05 00:00:00

Ngày 6/11/2014, Bộ Tài Chính đã ban hành Thông tư số 162/2014/TT-BTC Quy định chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước   

Chỉ thị 38/2005/CT-TTg và Nghị định 117/2010/NĐ-CP

2014-11-14 00:00:00

Chỉ thị số 38/2005/CT-TTg ngày 5/12/2005 về rà soát quy hoạch lại 3 loại rừng (rừng phòng hộ, đặc dụng, và rừng sản xuất) và Nghị định 117/2010/NĐ-CP về tổ chức quản lý hệ thống rừng đặc dụng   

Thông tư 09/2014/TT-BTTTT ngày 19/08/2014

2014-10-01 00:00:00

Ngày 19/08/2014, Bộ Thông tin Truyền thông ban hành Thông tư số 09/2014/TT-BTTTT quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên trang thông tin điện tử và mạng xã hội.   

Nghị định số 157/2013/NĐ-CP

2014-04-24 00:00:00

Nghị định số 157/2013/NĐ-CP ngày 11/11/2013 của Chính phủ qui định xử phạt vi phạm hành chính về quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản.   

Phê duyệt chiến lược quản lý và quy hoạch hệ thống rừng đặc dụng cả nước đến 2020, tầm nhìn 2030

0000-00-00 00:00:00

Quyết định số 218/QĐ-TTg ngày 07/02/2014 Phê duyệt Chiến lược quản lý hệ thống rừng đặc dụng, khu bảo tồn biển, khu bảo tồn vùng nước nội địa Việt nam đến 2020, tầm nhìn 2030, và Quyết định số 1976/QĐ-TTg ngày 30/10/2014 Phê duyệt Quy hoạch hệ thống rừng đặc dụng cả nước đến 2020, tầm nhìn đến năm 2030.   

Developed By @ GalaxyCloud.vn