Thứ sáu, 01/03/2024

* CHÀO MỪNG NGÀY LÂM NGHIỆP VIỆT NAM 28/11  

* CÙNG HÀNH ĐỘNG ĐỂ PHÁT TRIỂN GIÁ TRỊ ĐA DỤNG CỦA RỪNG  

* CHUNG TAY PHÁT TRIỂN RỪNG VÌ MỘT VIỆT NAM XANH HƠN  

* CHÀO MỪNG NGÀY LÂM NGHIỆP VIỆT NAM 28/11  

* CÙNG HÀNH ĐỘNG ĐỂ PHÁT TRIỂN GIÁ TRỊ ĐA DỤNG CỦA RỪNG  

* CHUNG TAY PHÁT TRIỂN RỪNG VÌ MỘT VIỆT NAM XANH HƠN  

 

Phòng Tổ chức - Hành chính

Thứ ba, 05/08/2014 | 00:00 GMT+7

DALN    

 

Phòng Tổ chức, Hành chính thực hiện chức năng tham mưu, giúp Trưởng banvề công tác tổ chức, cán bộ;theo dõi, đôn đốc các đơn vị thuộc Ban thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của Ban; tổng hợp tình hình hoạt động và kết quả công tác của Ban; tổ chức thực hiện công tác hành chính, văn thư, lưu trữ và quản lý cơ sở vật chất kỹ thuật, bảo đảm phương tiện, điều kiện làm việc chung của Ban.Phòng có nhiệm vụ chính sau:

 

1.1. Công tác tổ chức, cán bộ, thi đua, khen thưởng và kỷ luật:

 

a) Tham mưu, chủ trì xây dựng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và Điều lệ tổ chức, hoạt động của Ban;

 

b) Xây dựng, trình Trưởng ban quyết định thành lập hoặc bổ sung nhiệm vụ cho các Ban quản lý dự án trực thuộc và các Tổ công tác chuyên môn thuộc các Phòng; các Hội đồng tư vấn và các tổ chức khác thuộc thẩm quyền quyết định của Trưởng ban;

 

c) Tham mưu, tổng hợp và báo cáo về công tác quy hoạch cán bộ theo quy định và hướng dẫn của Bộ. Đề xuất tiêu chuẩn, quy trình quy hoạch cán bộ trìnhTrưởng banphê duyệt đối với các chức danh do Ban quản lý và tổ chức thực hiện;

 

d) Tham mưu việc bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, biệt phái cán bộ theo phân cấp của Bộ và chủ trương chính sách của Nhà nước;

 

đ) Tham mưu công tác tuyển dụng cán bộ, viên chức trong định biên, ký hợp đồng lao động và tổ chức thực hiện. Đề xuất phương án giám sát kiểm tra và xử lý sai phạm đối với các Phòng, Ban quản lý dự án trực thuộc trong công tác tuyển dụng, hợp đồng và sử dụng lao động;

 

e) Chủ trì, phối hợp với các Ban quản lý dự án trực thuộc đề xuất kế hoạch và dự trù kinh phí cho công tác đào tạo, bồi dưõng cán bộ, bao gồm tất cả các nguồn kinh phí;

 

g) Hoàn thành các thủ tục cho cán bộ, viên chức đi học tập, công tác nước ngoài theo quy định;

 

h) Giám sát việc thực hiện định biên cán bộ của các dự án và chuyên gia trong, ngoài nước làm việc cho dự án;

 

i) Chủ trì, tổng hợp công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật.

 

1.2. Công tác hành chính, quản trị:

 

a) Xây dựng, theo dõi và đôn đốc việc thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của Ban, của Lãnh đạo Ban và các nhiệm vụ được Lãnh đạo Bộ giao cho Ban; tham mưu, tổng hợp báo cáo công tácchỉ đạođiều hành của Ban;

 

b) Chủ trì hoặc phối hợp chuẩn bị, tổ chức các cuộc họp, làm việc, tiếp khách, các chuyến đi công tác của Lãnh đạo Ban; thông báo ý kiến kết luận, giao nhiệm vụ của Lãnh đạo Ban đối với các đơn vị thuộc Ban;

 

c) Chủ trì xây dựng trình Trưởng ban các nội quy cụ thể liên quan đến chế độ làm việc và phối hợp công tác của Ban; hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện. Giúp Trưởng ban phối hợp xây dựng Quy chế phối hợp công tác giữa Ban với tổ chức Đảng và các tổ chức chính trị, đoàn thể liên quan;

 

d) Hướng dẫn công tác hành chính, văn thư, lưu trữ đối với các đơn vị thuộc Ban; thực hiện các nhiệm vụ về hành chính, văn thư, lưu trữ, thông tin của cơ quan Ban theo quy định;

 

đ) Đầu mối về công tác cải cách hành chính và cung cấp thông tin đối với các cơ quan thông tin đại chúng, các tổ chức, cá nhân theo quy định và phân công của Trưởng ban;

 

e) Đầu mối quản lý cơ sở vật chất, kỹ thuật, tài sản; bảo đảm phương tiện và điều kiện phục vụ làm việc chung của Văn phòng Ban.Phối hợp với các phòng chức năng, các dự án hướng dẫn và kiểm tra, đề xuất phương án xây dựng các quy định thực hiện việc quản lý, sử dụng tài sản, thiết bị, phương tiện đi lại của Văn phòng các Ban quản lý dự án Trung ương thuộc Ban theo quy định hiện hành đảm bảo nguyên tắc và phù hợp với chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí và các quy định khác của Nhà nước;

 

g) Phối hợp tổ chức triển khai các cuộc họp, hội nghị, hội thảo, tập huấn, tổng kết, sơ kết chung của Ban và công tác lễ tân, khánh tiết, tang lễ theo quy chế của Ban;

 

h) Tổ chức thực hiện công tác bảo vệ trật tự, an toàn, phòng chống cháy nổ, quân sự, tự vệ, bảo vệ chính trị nội bộ, y tế, vệ sinh môi trường và đảm bảo cảnh quan trong cơ quan Ban;

 

i) Thực hiện công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, tiền lương và giải quyết chế độ, chính sách theo các quy định hiện hành của Nhà nước.

 

1.3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban giao.

 Tags

Tin cũ hơn

Xem thêm
Developed By @ GalaxyCloud.vn