Thứ ba, 28/09/2021

Phòng Quản lý Tư vấn và Xây dựng chương trình, dự án

Thứ ba, 05/08/2014 | 00:00 GMT+7

DALN    

 

Phòng Quản lý Tư vấn và Xây dựng chương trình, dự án thực hiện chức năng tham mưu, giúp Trưởng ban quản lý công tác tư vấn và xây dựng chương trình, dự án của Ban. Phòng có nhiệm vụ chính sau:

 

4.1. Chủ trì, phối hợp với các Phòng, Ban quản lý dự án áp dụng ISO trong quá trình thiết kế và xây dựng chương trình, dự án mới và quản lý dự án.

 

4.2. Nghiên cứu và soạn thảo các tài liệu hướng dẫn về xây dựng chương trình, dự án mới.

 

4.3. Chủ trì, phối hợp với các Phòng kiểm tra, phúc tra và giám sát, đánh giá các dự án; tham mưu về công tác quản lý đối với các dự án đang thực hiện. Tham gia đánh giá, kiểm tra trong quá trình báo cáo dự án hoàn thành đối với các dự án thuộc Ban; đề xuất các thể chế, chính sách cho dự án mới; phát triển thành quả, bài học kinh nghiệm và tính bền vững từ các dự án đã kết thúc đầu tư.

 

4.4. Thực hiện tư vấn, đào tạo quản lý, giám sát và kỹ năng thực thi với các dự án trong Ban.

 

4.5. Tham gia và phối hợp với các dự án trong việc tuyển chọn các tổ chức cung cấp dịch vụ tư vấn.

 

4.6. Chủ trì, phối hợp với các Ban quản lý dự án và các tổ chức liên quan đề xuất giải quyết hài hòa các thủ tục với các Nhà tài trợ, tổ chức quốc tế trong quá trình thực hiện dự án, chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức thực tiễn.

 

4.7. Thiết lập hệ thống thông tin nội bộ, lưu trữ thông tin, tư liệu gốc liên quan đến chương trình, dự án theo quy định của pháp luật.

 

4.8. Theo dõi và thực hiện việc quản lý chuyên gia tư vấn trong nước và quốc tế theo các điều ước quốc tế và quy định hiện hành của Chính phủ, phân cấp của Bộ. Tổng hợp các báo cáo định kỳ hoạt động của tư vấn, lập báo cáo đánh giá năng lực và chất lượng chuyên môn của tư vấn để báo cáo Trưởng ban. Tham gia giám sát quá trình giải ngân các gói thầu tư vấn so với tiến độ giải ngân chung của dự án.

 

4.9. Quản lý trang Web, tài liệu hóa các hướng dẫn quản lý dự án để duy trì, cập nhật các thông tin vào trang Web, Internet của Ban.

 

4.10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban giao.

 

 Tags

Tin cũ hơn

Xem thêm