Thông báo danh sách ngắn gói thầu VN-CPMU-FMCRP-117550-CS-QCBS

Thứ ba, 11/08/2020 | 00:00 GMT+7

DALN    

Danh sách ngắn theo Thông báo  xin xem ở đây.

Tệp đính kèm:

1. QDD-1186--KQDG-HSBTQT-goi-VN-CPMU-FMCRP-117550-CS-QCBS.pdf

Có thể bạn quan tâm

ErrorWeb: Not allow sort field: (count_view). Allow fields: name, id, parent, orders, status
--- Trace: ---
#0 application/model/ModelBase.php(576): loi('Not allow sort ...')
#1 application/model/ModelBase.php(287): Base\ModelBase->listItem0(Array, Array)
#2 application/model/ModelBase.php(299): Base\ModelBase->countItem(Array, Array)
#3 application/model/model_news.php(134): Base\ModelBase->listItem(Array, Array)
#4 application/module/news/index-view/daln/item.phtml(99): Base\ModelNewsFile::getArrNewsInfo(NULL, Array)
#5 application/module/news/index-view/daln/index.phtml(159): require_once('/var/www/galaxy...')
#6 application/library/ClassController.php(165): require_once('/var/www/galaxy...')
#7 application/module/news/index-controller.php(45): Base\ClassController->loadViewFile('index')
#8 application/ClassRoute.php(1687): NewsModule\IndexController->indexAction()
#9 application/ClassRoute.php(1756): Base\ClassRoute::runAction()
#10 index.php(464): Base\ClassRoute::setHtmlContent()
#11 {main} Return Logout