Thứ hai, 19/04/2021

Dự án FCPF-2: Chuyên gia phân tích quyền sử dụng đất (IC-24)

Thứ hai, 23/07/2018 | 00:00 GMT+7

DALN Dự án Hỗ trợ chuẩn bị sẵn sàng thực hiện REDD+ ở Việt Nam giai đoạn 2 (FCPF-2) mời thầu tư vấn cá nhân Chuyên gia phân tích quyền sử dụng đất (IC-24)   

THƯ YÊU CẦU BÀY TỎ QUAN TÂM

ĐỂ LỰA CHỌN TƯ VẤN CÁ NHÂN

Dịch vụ tư vấn: Chuyên gia phân tích quyền sử dụng đất (IC-24)

Khoản viện trợ số: TF0A1122

 

  1. Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhận được khoản viện trợ không hoàn lại của Ngân hàng Thế giới cho dự án Hỗ trợ chuẩn bị sẵn sàng thực hiện REDD+ ở Việt Nam giai đoạn 2 (FCPF-2) và dự định sử dụng một phần số tiền của khoản viện trợ này để thanh toán hợp lệ cho gói thầu tư vấn cá nhân “Chuyên gia phân tích quyền sử dụng đất”.
  2. Mô tả chung về vị trí, nhiệm vụ: “Chuyên gia phân tích quyền sử dụng đất có nhiệm vụ đưa ra liên hệ tổng quan giữa hệ thống đăng ký đất đai và hệ thống đăng ký REDD+, đồng thời đưa ra khuyến nghị từ chi tiết đến tổng thể để vận hành sự liên kết giữa hại hệ thống đăng ký này, bao gồm cả việc thiết lập cơ sở dữ liệu bổ sung nếu thấy cần thiết. Tổng thời gian huy động của dịch vụ tư vấn này là 4 tháng-người, dự kiến sẽ thực hiện từ tháng 8 năm 2018 đến hết tháng 3 năm 2019.
  3. Ban quản lý dự án Lâm nghiệp “dự án FCPF-2” mời các tư vấn cá nhân hợp lệ bày tỏ sự quan tâm trong việc cung cấp dịch vụ. Các tư vấn quan tâm sẽ phải cung cấp hồ sơ lý lịch khoa học chứng tỏ tư vấn đủ năng lực để thực hiện dịch vụ tư vấn này.
  4. Tư vấn cá nhân sẽ được lựa chọn phù hợp theo các tiêu chuẩn trong Hướng dẫn tuyển chọn và thuê tư vấn trong các khoản vay của IBRD và tín dụng và tài trợ không hoàn lại của IDA cho các bên vay vốn Ngân hàng Thế giới ban hành tháng 01/2011, sửa đổi tháng 7/2014.
  5. Các tư vấn cá nhân quan tâm có thể tìm hiểu thêm thông tin chi tiết được trình bày trong tài liệu đính kèm này.
  6. Các tư vấn cá nhân có thể lựa chọn tiếng Anh hoặc tiếng Việt Nam để lập hồ sơ lý lịch khoa học theo mẫu đính kèm. Thư bày tỏ quan tâm và hồ sơ lý lịch khoa học phải gửi tới địa chỉ dưới đây trước 10 giờ 00 ngày 31/7/2018
  • Ban quản lý dự án Lâm nghiệp - dự án FCPF-2.
  • Địa chỉ: P.043, 14 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội
  • Tel: (+84) 4 3728 6495         Fax: (+84) 4 3728 6496
  • Email: [email protected]

Thời gian phát hành Hồ sơ mời quan tâm từ 10h00 ngày 24/7/2018 đến trước 10 giờ 00 ngày 31/7/2018.

 


Tệp đính kèm:

1. Ho-so-yeu-cau-bay-to-quan-tam-IC-24.doc

 Tags

Tin cũ hơn

Xem thêm