Thứ ba, 18/05/2021

Dự án FCPF-2: Mời thầu tư vấn: Hỗ trợ kỹ thuật cấp chứng chỉ rừng - Gói thầu CQS-02

Thứ hai, 16/07/2018 | 00:00 GMT+7

DALN Dự án “ Hỗ trợ chuẩn bị sẵn sàng thực hiện REDD+ ở Việt Nam giai đoạn 2” (FCPF-2) mời thầu Dịch vụ tư vấn: Hỗ trợ kỹ thuật cấp chứng chỉ rừng. Mã gói thầu: CQS-02.   

 

THƯ MỜI BÀY TỎ QUAN TÂM

Dự án “ Hỗ trợ chuẩn bị sẵn sàng thực hiện REDD+ ở Việt Nam giai đoạn 2” (FCPF-2).

Tài trợ số: TF0A1122

Dịch vụ tư vấn: Hỗ trợ kỹ thuật cấp chứng chỉ rừng.

Mã gói thầu: CQS-02.

  1. Nước CHXHCN Việt Nam nhận được một khoản viện trợ không hoàn lại của Ngân hàng Thế giới cho dự án Hỗ trợ chuẩn bị sẵn sàng thực hiện REDD+ ở Việt Nam giai đoạn 2 (FCPF-2) và dự định sử dụng một phần số tiền của khoản viện trợ này để thanh toán hợp lệ cho hợp đồng tư vấn dưới đây.
  2. Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp kính mời các nhà thầu tư vấn có đủ tư cách hợp lệ (“Tư vấn”) bày tỏ sự quan tâm đối cung cấp dịch vụ tư vấn nêu trên. Các nhà thầu tư vấn quan tâm phải cung cấp thông tin chứng minh rằng mình có đủ năng lực và kinh nghiệm liên quan để thực hiện dịch vụ tư vấn. Thông tin chi tiết về dịch vụ và tiêu chí sơ tuyển là năng lực và kinh nghiệm liên quan: chi tiết trong Hồ sơ mời quan tâm. Các nhà thầu tư vấn có thể liên danh với nhau để nâng cao năng lực của tư vấn.
  3. Tư vấn sẽ được lựa chọn theo phương pháp tuyển chọn dựa trên năng lực của tư vấn (viết tắt là CQS) với các quy định trong Hướng dẫn của Ngân hàng Thế giới: Hướng dẫn Tuyển chọn và Thuê tư vấn  trong các Khoản vay IBRD và Tín dụng & Tài trợ không hoàn lại của  IDA cho các Bên vay vốn Ngân hàng Thế giới, ban hành tháng 01/2011 (Hướng dẫn tuyển chọn Tư vấn”). Các Tư vấn quan tâm lưu ý mục 1.9 trong Hướng dẫn tuyển chọn Tư vấn về chính sách của Ngân hàng Thế giới về Mâu thuẫn lợi ích.
  4. Các nhà thầu tư vấn hợp lệ quan tâm cần biết thêm thông tin chi tiết và nhận Hồ sơ mời quan tâm tại địa chỉ dưới đây:

Ban quản lý dự án Hỗ trợ chuẩn bị sẵn sàng thực hiện REDD+ ở Việt Nam giai đoạn 2.

Địa chỉ: P 043, 14 Thuỵ Khuê, Hà Nội, Việt Nam.

Tel: 04 3728 6495, Fax: 04 3728 6496, E-mail: [email protected]

  1. Thời gian phát hành Hồ sơ mời quan tâm: từ ngày 19/7/2018 đến 09 giờ ngày  02/8/2018 (trong giờ hành chính).
  2. Nhà thầu tư vấn sử dụng tiếng Việt hoặc tiếng Anh để lập Hồ sơ quan tâm căn cứ vào nội dung Hồ sơ mời quan tâm. Nhà thầu phải nộp một (01) bộ gốc và ba (03) bộ chụp HSQT tại địa chỉ nêu trên trước 09 giờ ngày  02/8/2018. Các HSQT nộp muộn sẽ bị loại. Các HSQT sẽ được mở công khai với sự có mặt của đại diện nhà thầu muốn tham dự ngay sau khi kết thúc hạn nộp HSQT tại địa chỉ nêu trên.

 Tags

Tin cũ hơn

Xem thêm