Thứ bảy, 08/05/2021

Kết luận giao ban tháng 6 và định hướng công tác tháng 7/2012 Ban Quản lý các DALN

Thứ hai, 23/12/2013 | 00:00 GMT+7

DALN    

BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

BAN QUẢN LÝ

CÁC DỰ ÁN LÂM NGHIỆP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tựdo - Hạnh phúc

Số:   1779    /TB-DALN-TCHC

        Hà Nội, ngày   12    tháng 7 năm 2012

 
THÔNG BÁO
 
Kết luận của Trưởng Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp
tại cuộc họp giao ban thường kỳ tháng 6 và định hướng công tác tháng 7/2012.
 
 Ngày 3/7/2012, Trưởng Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp đã chủ trì cuộc họp giao ban thường kỳ, nhằm kiểm điểm công tác tháng 6 và định hướng nhiệm vụ tháng 7/2012.
-Tham dự cuộc họp có:
+Lãnh đạo ban, Giám đốc các dự án, Trưởng, Phó các phòng nghiệp vụ;
+ Vắng không tham dự họp vì đi công tác/đi học:
Lãnh đạo Ban: Đồng chí Phan Thanh Ngọ, Phó trưởng ban – Chủ tịch Công Đoàn
Phòng TCKT: Đồng chí Trần Thu Hà và đồng chí Nguyễn Văn Ngọc, Phó trưởng phòng;
Phòng TCHC: Đồng chí Nguyễn Việt Hưng, Phó trưởng phòng;
Phòng QLTV&XDDA: Đồng chí Phạm Hồng Vích Trưởng phòng và đồng chí Lê Hùng, Phó trưởng phòng;
Phòng KHKT:Đồng chí Nguyễn Tiến Hải, Phụ trách phòng KHKT
 
Nội dung họp: Kiểm điểm tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 6 và định hướng một số nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 7/2012.
 
Sau khi nghe các Phòng nghiệp vụ/Giám đốc các dự án báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch tháng 6, đề xuất các nhiệm vụ trọng tâm tháng 7/2012, các đồng chí tham dự họp đã thảo luận. Trưởng ban quản quản lý các dự án Lâm nghiệp đã thống nhất định hướng một số công việc tháng 7/2012 như sau:
 
A. Nhiệm vụ chính trong tháng
- Các Dự án/Phòng nghiệp vụ tiến hành sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2012 và làm các thủ tục bình xét/hướng dẫn khen thưởng 6 tháng đầu năm và khen thưởng năm 2011 theo quy định;
- Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2012 toàn Ban, dự kiến tuần đầu tháng 8/2012 (thời gian cụ thể sẽ thông báo sau);
- Ban chấp hành Công đoàn Ban chủ trì tổ chức cho cán bộ viên chức làm việc tại các phòng nghiệp vụ (chuyên trách không tham gia các dự án), chưa nghỉ mát năm 2012 sẽ đi nghỉ mát trong tháng 7/2012, theo đề nghị của Công đoàn Ban. Về danh sách, thời gian, địa điểm…do Công đoàn Ban chuẩn bị. Kinh phí tổ chức thực hiện: Giao Phòng Tài chính, Kế toán chủ động đề xuất, cân đối và phối hợp với Chủ tịch BCH Công đoàn Ban.
 
B. Nhiệm vụ cụ thể các phòng nghiệp vụ                                                       
1. Phòng Kế hoạch, Kỹ thuật
- Tiếp tục giải quyết dứt điểm những tồn tại của tháng 6/2012 như:
+ Tham mưu trình Trưởng Ban ban hành Bộ hướng dẫn đấu thầu mua sắm của 2 Nhà tài trợ KfW và WB
+ Trình Trưởng Ban, ban hành Quy chế hoạt động của 3 tổ công tác thuộc phòng;
+ Khẩn trương phối hợp với Giám đốc các dự án để rà soát lại và thống nhất về nội dung Tài liệu hóa, in ấn các tài liệu Hướng dẫn kỹ thuật của dự án, trước mắt tập trung vào các dự án đã hoặc sắp kết thúc trình Lãnh đạo Ban cho ý kiến để thực hiện gồm:Nhóm các dự án KfW: (Dự án KfW3-3; KfW4; KfW6); Nhóm các dự án WB: (Dự án WB1 và WB 2);Nhóm các dự án ADB: (Dự án ADB1)
- Chủ trì phối hợp với các bộ phận/dự án liên quan/Công đoàn Ban chuẩn bị các báo cáo để phục vụ công tác sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2012
- Chủ động phối hợp với các dự án, đề xuất trình Trưởng ban điều chỉnh kế hoạch năm 2012 của các dự án trực thuộc và xây dựng kế hoạch năm 2013 toàn Ban theo quy định
 
2. Phòng Tổ chức, Hành chính
- Chủ động đề xuất và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2012. (Hội trường, chương trình, khách mời, thời gian..);
- Làm các thủ tục bàn giao công việc để đồng chí Trưởng phòng Nguyễn Trường Giang, đi học tại Austalia theo kế hoạch;
- Phân công rõ trách nhiệm cán bộ theo dõi công tác cải cách hành chính, khắc phục việc chậm trễ trong việc thực hiện các báo cáo theo quy định;
- Phối hợp với các dự án mới (JICS, JICA2…), Tham mưu trình Trưởng ban về công tác nhân sự cho dự án để triển khai thực hiện;
- Tiếp tục rà soát và tham mưu Lãnh đạo Ban bố trí điều chỉnh kịp thời phòng làm việc cho Dự án JICA2 và JICS.
 
3. Phòng Quản lý Tư vấn và Xây dựng chương trình dự án
- Rà soát củng cố bổ sung các cộng tác viên còn thiếu của các dự án, tăng cường giám sát việc viết tin bài của các cộng tác viên, công khai danh sách các cộng tác viên không có tin bài;
- Tiếp tục chủ trì phối hợp với các dự án sớm xây dựng và hoàn thiện Quy chế quản lý Tư vấn độc lập trình Lãnh đạo Ban xem xét ban hành để thực hiện việc quản lý Tư vấn theo quy định đảm bảo chất lượng và hiệu quả
 
4.  Phòng Tài chính, Kế toán
-Tiếp tụcbáo cáovà đề xuấtLãnh đạo banphương án xử lý tài sản kiểm kê sau khi di chuyển trụ sở và các tài sản khác...Xem xét và đề xuất việc xử lý các tài sản của dự án kết thúc: Hậu dự án ADB1 để phấn đấu tháng 8/2012 sẽ xử lý xong;
- Xây dựng kế hoạch mua sắm thiết bị cho các phòng nghiệp vụ sau khi tổng hợp đăng ký từ các phòng trong tháng 5/2012 (ưu tiên việc trang bị, mua sắm cho Phòng kế hoạch, Kỹ thuật);
- Chủ trì phối hợp với phòng nghiệp vụ/Công đoàn Ban, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2012 và kinh phí cho chuyến nghỉ mát của cán bộ viên chức Công đoàn Ban theo kế hoạch;
- Nghiên cứu đề xuất việc bàn giao thành quả các dự án kết thúc: Dự án Kfw2…
- Thực hiện việc thẩm tra quyết toán và kiểm toán theo chức năng nhiệm vụ của Phòng;
 
C. Nhiệm vụ cụ thể của các dự án
1. Nhóm các dự án đang triển khai thực hiện
- Dự án FLITCH phối hợp với các đơn vị có liên quan tiếp tục làm tốt việc điều chỉnh dự án.
- Dự án KfW7 tham mưu trình Lãnh đạo Ban có văn bản báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thiếu vốn đối ứng của các tỉnh (nếu cần thiết)
-Tổ tham gia xây dự Dự ánJICS khẩn trươngphối hợp với các Cục/Vụ của Bộ NN&PTNT để trình thẩm định, phê duyệt dự án và phối hợp với Phòng Tổ chức, Hành chínhđề xuấtnhân sự tham gia dự án trình Lãnh đạo Ban xem xét Quyết định;
- Dự án JICA2 tăng cường cán bộ hướng dẫn các tỉnh để hoàn thiện bộ máy Ban quản lý dự án JICA2 ở các tỉnh và chuẩn bị các công việc tiếp theo khi Hiệp định vốn vay có hiệu lực
 
2. Nhóm các dự án đangxây dựng
Các Tổ công tác tham gia xây dựng dự án mới chủ động phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan tham gia xây dựng và triển khai các công việc xây dựng dự án mới theo lộ trình.
 
D. Một số nhiệm vụ khác
- Các dự án/phòng tổ chức họp sơ kết công tác thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và thực hiện việc bình xét thi đua theo quy định (gửi báo cáo về phòng KHKT và TCHC như các hướng dẫn hiện hành để tổng hợp chung toàn Ban. Thời gian gửi báo cáo chậm nhất 30/7/2012 để phục vụ Hội nghị sơ kết toàn Ban)
- Các Phòng/dự án phối hợp triển khai thực hiện kế hoạch năm 2012, theo đúng tiến độ nhằm đẩy nhanh kế hoạch giải ngân và xây dựng kế hoạch năm 2013 theo quy định.
Trên đây là kết luận của Trưởng Ban, tại cuộc họp giao ban tháng 6 và triển khai nhiệm vụ tháng 7/2012. Các Phòng nghiệp vụ/ Giám đốc dự án theo chức năng, nhiệm vụ triển khai thực hiện./.
TUQ.TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN
 (đã ký)
 Vũ Xuân Thôn

 Tags

Tin cũ hơn

Xem thêm