Thứ ba, 26/09/2023

* KHCT PB GD PL và TT, tiếp thị ch.sách tác động lớn XH của Bộ NN-PTNT 2023  

* KHHĐ Bộ NN-PTNT triển khai NQ 14/NQ-CP  

* Quy định liên quan bỏ Sổ HK, Tạm trú giấy  

* NĐ 24/2023/NĐ-CP quy định lương cơ sở đối với CB, CC, VC và LLVT  

* TT 23/2023/TT-BTC hao mòn, khấu hao TSCĐ  

* NĐ 29/2023/NĐ-CP về tinh giản biên chế  

QĐ 131/QĐ-DALN-TCHC và QĐ 136/QĐ-DALN-TCHC sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ của Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp

Thứ sáu, 01/11/2013 | 00:00 GMT+7

DALN Căn cứ Quyết định số 3240/QĐ-BNN - TCCB, ngày 22/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp;   

 

BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

BAN QUẢN LÝ

CÁC DỰ ÁN LÂM NGHIỆP

 

 


Số: 131/QĐ-DALN-TCHC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 


      

    Hà Nội, ngày21tháng01năm 2010

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế nội bộ của Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp

 

TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN LÂM NGHIỆP

Căn cứ Quyết định số 3240/QĐ-BNN - TCCB, ngày 22/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 109/QĐ-BNN-TCCB, ngày 13 tháng 01 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế nội bộcủa Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế quyết định số 1702/QĐ-DALN-TC ngày 28 tháng 8 năm 2009 của Trưởng ban quản lý các dự án Lâm nghiệp về việc ban hành Quy chế nội bộ của Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp;

Những quy định trước đây trái vớiQuy chế này đềubãi bỏ.

Điều 3. Trưởng phòng nghiệp vụ, Giám đốc dự án và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu tráchnhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Thứ trưởng Hứa Đức Nhị (để báo cáo);

- Vụ TCCB (để báo cáo);

- Web site ban;

-Lưu: VT, TCHC.

TRƯỞNG BAN

 

(đã ký)

 

 

Đinh Đức Thuận

Các văn bản đính kèm:

Quy chế nội bộ ban hành kèm theo Quyết định 131/QĐ-DALN-TCHC ban hành ngày 21/01/2010

Quyết định 136/QĐ-DALN-TCHC ban hành ngày 07/02/2012 sửa đổi bổ sung một số điều trong quyết định 131/QĐ-DALN-TCHC ban hành ngày 21/01/2010.

 

 

Tệp đính kèm:

1. quy-che-noi-bo.doc

2. QD-136-07-02-2012.pdf

 Tags

Tin cũ hơn

Xem thêm
Developed By @ GalaxyCloud.vn