Thứ bảy, 08/05/2021

Chuyên gia chính sách lâm nghiệp xây dựng Nghị định về Kiểm lâm và Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng. (IC-38)

Thứ tư, 20/06/2018 | 00:00 GMT+7

DALN Dự án Hỗ trợ chuẩn bị sẵn sàng thực hiện REDD+ ở Việt Nam giai đoạn 2 (FCPF-2) mời thầu tư vấn cá nhân Chuyên gia chính sách lâm nghiệp xây dựng Nghị định về Kiểm lâm và Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng. (IC-38)   

THƯ YÊU CẦU BÀY TỎ QUAN TÂM

ĐỂ LỰA CHỌN TƯ VẤN CÁ NHÂN

Dịch vụ tư vấn: Chuyên gia chính sách lâm nghiệp xây dựng Nghị định về Kiểm lâm và Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng. (IC-38)

Khoản viện trợ số: TF0A1122

  1. Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhận được khoản viện trợ không hoàn lại của Ngân hàng Thế giới cho dự án Hỗ trợ chuẩn bị sẵn sàng thực hiện REDD+ ở Việt Nam giai đoạn 2 (FCPF-2) và dự định sử dụng một phần số tiền của khoản viện trợ này để thanh toán hợp lệ cho gói thầu tư vấn cá nhân “Chuyên gia chính sách lâm nghiệp xây dựng Nghị định về Kiểm lâm và Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng”.
  2. Mô tả chung về vị trí, nhiệm vụ: Chuyên gia chính sách lâm nghiệp xây dựng Nghị định về Kiểm lâm và Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng có nhiệm vụ hỗ trợ báo cáo giải trình một số nội dung của dự thảo Nghị định về Kiểm lâm và lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng; Khảo sát thực tế, tổng hợp, phân tích đánh giá, viết báo cáo tổng kết thực tiễn về mô hình tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của Kiểm lâm rừng đặc dụng/phòng hộ;Xây dựng đề cương khảo sát thực tế tại các địa phương; Xây dựng phiếu điều tra, tham vấn các đối tượng có liên quan;Dự thảo báo cáo tổng kết thực tiễn, đánh giá tác động các phương án lựa chọn; Dự thảo cuối cùng của Nghị định thi hành Luật trình Chính phủ. Tổng thời gian huy động của dịch vụ tư vấn này là 06 tháng-người, dự kiến sẽ thực hiện từ tháng 6 năm 2018 đến hết tháng 3 năm 2019.
  3. Ban quản lý dự án Lâm nghiệp “dự án FCPF-2” mời các tư vấn cá nhân hợp lệ bày tỏ sự quan tâm trong việc cung cấp dịch vụ. Các tư vấn quan tâm sẽ phải cung cấp hồ sơ lý lịch khoa học chứng tỏ tư vấn đủ năng lực để thực hiện dịch vụ tư vấn này.
  4. Tư vấn cá nhân sẽ được lựa chọn phù hợp theo các tiêu chuẩn trong Hướng dẫn tuyển chọn và thuê tư vấn trong các khoản vay của IBRD và tín dụng và tài trợ không hoàn lại của IDA cho các bên vay vốn Ngân hàng Thế giới ban hành tháng 01/2011, sửa đổi tháng 7/2014.
  5. Các tư vấn cá nhân quan tâm có thể tìm hiểu thêm thông tin chi tiết được trình bày trong tài liệu đính kèm này.
  6. Các tư vấn cá nhân có thể lựa chọn tiếng Anh hoặc tiếng Việt Nam để lập hồ sơ lý lịch khoa học theo mẫu đính kèm. Thư bày tỏ quan tâm và hồ sơ lý lịch khoa học phải gửi tới địa chỉ dưới đây trước 15 giờ 00 ngày 27/6/2018
  • Ban quản lý dự án Lâm nghiệp - dự án FCPF-2.
  • Địa chỉ: P.043, 14 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội
  • Tel: (+84) 4 3728 6495         Fax: (+84) 4 3728 6496
  • Email: [email protected]

Thời gian phát hành Hồ sơ mời quan tâm từ 15h00 ngày 20/6/2018 đến trước 15 giờ 00 ngày 27/6/2018.

 


Tệp đính kèm:

1. Ho-so-yeu-cau-bay-to-quan-tam-IC-38.doc

 Tags

Tin cũ hơn

Xem thêm