Thứ ba, 06/06/2023

* Kế hoạch công tác PB GD PL và TT, tiếp thị chính sách tác động lớn XH của Bộ NN-PTNT 2023  

* Kế hoạch hành động của Bộ NN-PTNT triển khai NQ 14/NQ-CP  

* Quy định liên quan bỏ Sổ HK, Tạm trú giấy  

* NĐ 24/2023/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với CB, CC, VC và LLVT  

* TT 23/2023/TT-BTC hướng dẫn QL, tính hao mòn, khấu hao TSCĐ  

Thông báo địa chỉ E-mail gửi lịch công tác Lãnh đạo Ban

Thứ hai, 16/12/2013 | 00:00 GMT+7

DALN    

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
 
BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN LÂM NGHIỆP
 
 
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
 
 
 
 
 
Số:      /DALN-TB-TVXDDA
 
V/v: cung cấp lịch công tác của
 
Lãnh đạo Ban
 
Hà Nội, ngày     tháng  6 năm2011
 
THÔNG BÁO
 
Kính gửi:    - Các Phòng chức năng
 
                     - Các Dự án thuộc Ban
 
 
Theo yêu cầu Trưởng Ban, kể từ hôm nay 30/06/2011, lịch công tác của Lãnh đạo Ban, sẽ được gửi về địa chỉ E-mail:
 
[email protected]
 
Vào chiều thứ 6 hàng tuần, để UPLOAD lên WEBSITE của Ban.
 
Đề nghị các Phòng, các Dự án chú ý thực hiện./.
 
Nơi nhận:
 
-  Như trên;
 
-  Website ban;
 
-  Thông báo bảng tin;
 
-  LưuVT, TV-XDDA.
 
TRƯỞNG BAN
(đã ký)
Đinh Đức Thuận

 Tags

Tin cũ hơn

Xem thêm
Developed By @ GalaxyCloud.vn