Thứ sáu, 19/08/2022

* Hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó bạo lực trên cơ sở giới năm 2021  

* Hưởng ứng Ngày quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ 25/11/2021  

* Chủ động phòng ngừa và ứng phó với bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em  

 

Thông báo địa chỉ E-mail gửi lịch công tác Lãnh đạo Ban

Thứ hai, 16/12/2013 | 00:00 GMT+7

DALN    

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
 
BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN LÂM NGHIỆP
 
 
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
 
 
 
 
 
Số:      /DALN-TB-TVXDDA
 
V/v: cung cấp lịch công tác của
 
Lãnh đạo Ban
 
Hà Nội, ngày     tháng  6 năm2011
 
THÔNG BÁO
 
Kính gửi:    - Các Phòng chức năng
 
                     - Các Dự án thuộc Ban
 
 
Theo yêu cầu Trưởng Ban, kể từ hôm nay 30/06/2011, lịch công tác của Lãnh đạo Ban, sẽ được gửi về địa chỉ E-mail:
 
[email protected]
 
Vào chiều thứ 6 hàng tuần, để UPLOAD lên WEBSITE của Ban.
 
Đề nghị các Phòng, các Dự án chú ý thực hiện./.
 
Nơi nhận:
 
-  Như trên;
 
-  Website ban;
 
-  Thông báo bảng tin;
 
-  LưuVT, TV-XDDA.
 
TRƯỞNG BAN
(đã ký)
Đinh Đức Thuận

 Tags

Tin cũ hơn

Xem thêm
Developed By @ GalaxyCloud.vn