Thứ bảy, 01/04/2023

* Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và truyền thông, tiếp thị chính sách có tác động lớn đến xã hội của Bộ NN-PTNT năm 2023  

* Kế hoạch hành động của Bộ NN-PTNT triển khai Nghị quyết số 14/NQ-CP của Chính phủ  

* Thực hiện quy định liên quan đến bỏ Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú giấy  

Thư mời quan tâm cung cấp dịch vụ Thẩm định giá tài sản

Thứ ba, 26/04/2022 | 09:30 GMT+7

DALN Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp kính mời các đơn vị tham dự cung cấp dịch vụ Thẩm định giá tài sản với nội dung chính như sau


THƯ MỜI QUAN TÂM

          Hà Nội, ngày 26  tháng 4 năm 2022.

Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp kính mời các đơn vị tham dự cung cấp dịch vụ Thẩm định giá tài sản với nội dung chính như sau:

Mục đích: Cung cấp thông tin giá làm cơ sở xác định giá khởi điểm mỗi thiết bị tài sản thực tế còn lại để làm cơ sở thanh lý tài sản theo quy định của pháp luật hiện hành.

  1. Tài sản thẩm định giá: Tài sản thuộc Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp (Chi tiết tại phụ lục kèm theo).
  2. Yêu cầu đối với đơn vị thực hiện:
  • Có chức năng thực hiện công tác thẩm định giá tài sản.
  • Có năng lực, nhân sự và kinh nghiệm thực hiện thẩm định giá tài sản (Có ít nhất 01 hợp đồng tương tự đã thực hiện).
  1. Yêu cầu sản phẩm đầu ra:
  • Cung cấp 03 bản chính Chứng thư thẩm định giá.
  • Thực hiện công tác thẩm định theo đúng trình tự qui định của pháp luật về thẩm định giá, bảo đảm tính độc lập, khách quan, trung thực.
  1. Yêu cầu khác:
  • Thời gian thực hiện công việc: 07 ngày.
  • Thời gian nộp thư Quan tâm: 09h 00 phút ngày 28/4/2022.
Các tài liệu kèm theo:
- QĐ 436/QĐ-DALN-TCKT
- Danh mục tài sản

Tệp đính kèm:

1. Phu luc Danh muc tai san Kem Thu moi quan tam.xls

2. QĐ phê duyệt dự toán, kế hoạch thực hiện (ngay 25-4-2022).pdf

 Tags

Tin cũ hơn

Xem thêm
Developed By @ GalaxyCloud.vn